Meta menu


Lewe menu

Polityka Prywatności Działania Niepożądane

Klauzula Informacyjna Ochrony Danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (EU) 2016/679 („RODO”)

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe zebrane przez centralę telefoniczną Spółki (tel. 22 566 21 00)?

***

Wprowadzenie

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla wszystkich osób fizycznych kontaktujących się ze Spółką pod wskazanymi powyżej numerami albo przekazujących swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Dane do celów kontaktu i IOD

Administratorem Państwa danych (dalej: „Spółka”, „Administrator” lub „my”),  jest podmiot odpowiedzialny wskazany w ulotce określonego produktu leczniczego lub w charakterystyce tego produktu zamieszczonej na stronie www.berlin-chemie.com External Link [

Z Inspektorem Ochrony Danych (“IOD”) Grupy Berlin-Chemie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem dpo.poland@berlin-chemie.com ], lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Berlin-Chemie/Menarini Polska sp. z o.o., ul. Zygmunta Słominśkiego 4, 00-204 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa dane przetwarzane przez Spółkę obejmują „zwykłe” dane (np. imię, nazwisko, numer telefonu itp.) oraz Państwa dane należące do „szczególnych kategorii”, w szczególności informacje, które mogą ujawniać Państwa stan zdrowia. Są to wszelkie informacje ujawniane przez Państwa Spółce podczas rozmów telefonicznych lub w korespondencji.

W razie kontaktu telefonicznego z naszym telefonicznym centrum obsługi uprzedzamy, że możliwe jest automatyczne wykrycie Państwa numeru telefonu. Poza tym nagrania wiadomości pozostawionych przez Państwa w naszej poczcie głosowej mogą być przyporządkowane do Państwa numeru telefonu. Informujemy, że w razie przekazywania przez Państwa informacji osób trzecich mają Państwo obowiązek wcześniejszego przedstawienia pełnej informacji o prywatności oraz – zgodnie z wymaganiami prawa – uzyskania wcześniejszej świadomej zgody takiej osoby trzeciej.

W jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Informujemy, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

(i) zarządzanie Państwa żądaniami, które mogą obejmować żądania o informacje medyczne, uwagi (w tym reklamacje) dotyczące jakości naszych produktów;

(ii) zarządzanie zawiadomieniami odnoszącymi się do zdarzeń niepożądanych (np. nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii);

Podstawą przetwarzania w takich celach jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

(iii) realizacja wewnętrznej analizy w odniesieniu do efektywności naszych usług i jakości naszych produktów.

Podstawą przetwarzania w takim celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Poza tym Państwa zwykłe dane i dane należące do szczególnych kategorii mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów ustalania roszczeń/obrony przed roszczeniami albo w celu wyegzekwowania Kodeksu Postępowania Grupy Berlin-Chemie/Menarini (art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia).

Wszystkie Państwa dane są przetwarzane ręcznie lub elektronicznie, na papierze lub przy pomocy urządzeń automatycznych, które są pod każdym względem odpowiednie, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych.

Dane wymagane/opcjonalne

Państwa dane są wymagane w takim zakresie, w jakim potrzebujemy ich w celu zapewnienia opisanych powyżej usług – niepodanie takich danych podstawowych uniemożliwi Spółce świadczenie usług lub przetworzenie Państwa żądania. Niepodanie danych opcjonalnych nie będzie mieć żadnego wpływu na świadczenie usługi/przetworzenie żądania.

W jaki sposób przetwarzamy państwa dane?

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. c) RODO Spółka minimalizuje użycie danych osobowych umożliwiających identyfikację, tj. przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszym dokumencie. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji faktycznych celów, w których zostały zebrane, a w każdym razie kryterium ustalenia okresu zatrzymywania danych opiera się na zgodności z terminami określonymi przez obowiązujące prawo, jak również zasadami minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania i racjonalnego zarządzania archiwami.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo i jakość Państwu danych osobowych?

Spółka zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych i stosowania środków bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne w celu zapobiegania utracie danych, nieupoważnionemu lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub wykorzystaniu Państwa danych, w tym między innymi wymaganymi przez art. 25-32 RODO. Spółka stosuje różne rozwiązania technologiczne i procedury zapewniające bezpieczeństwo, których celem jest ochrona Państwa danych osobowych, np. Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się w miejscach z zastrzeżonym i chronionym dostępem.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych to pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi klienta (np. pracownicy telefonicznego centrum obsługi lub pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie zapytań medycznych, zapewnienie jakości, reklamacje, sprawozdania z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii), informatycy, menedżerowie produktów, jak również inni pracownicy, którzy muszą przetwarzać dane w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Dane mogą być przekazywane również do państw poza UE („Państwa Trzecie”) – innym spółkom z Grupy Berlin-Chemie/Menarini w tych samych celach i/lub w celach administracyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) oraz pkt. 48 preambuły RODO.

Poza tym dane mogą być również udostępniane w Państwach Trzecich: (i) instytucjom, organom, podmiotom publicznym do ich celów instytucjonalnych; (ii) specjalistom, niezależnym doradcom – działającym niezależnie lub w ramach spółek cywilnych – oraz innym osobom trzecim i dostawcom, którzy świadczą na rzecz Spółki usługi komercyjne, profesjonalne lub techniczne (np. dostawcom usług informatycznych i przetwarzania w chmurze), w tym zewnętrznym telefonicznym centrom obsługi do celów realizacji  wskazanych powyżej celów; (iii) osobom trzecim w razi fuzji, przejęć, nabycia spółki lub oddziału, audytów lub innych operacji nadzwyczajnych; (iv) organom nadzorczym spółek zgodnie z adresem Administratora, do celów realizacji ich własnych czynności nadzorczych i egzekwowania Kodeksu Postępowania Grupy Berlin-Chemie/Menarini. Tacy odbiorcy będą przetwarzać dane wymagane wyłącznie do celów ich obowiązków zawodowych i są zobowiązane do korzystania z danych wyłącznie we wskazanych powyżej celach, a także do przetwarzania ich zgodnie z prawem. Dane mogą być poza tym udostępniane odbiorcom określonym przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, dane nie są udostępniane osobom trzecim (osobom fizycznym ani prawnym), które nie świadczą na rzecz Administratora usług technicznych, profesjonalnych lub komercyjnych, ani nie będą rozpowszechniane. Odbiorcy przetwarzają dane – odpowiednio – jako administratorzy danych, podmioty przetwarzające lub osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w celach wskazanych powyżej i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli chodzi o przekazywanie danych do Państw Trzecich (w tym państw, które mogą nie zapewniać prawa do „prywatności danych” z takim samym poziomem ochrony, jaki wynika z prawa unijnego), Administrator informuje, że dane będą przekazywane z zastosowaniem jednej z metod określonym przez RODO, z użyciem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, wyboru odbiorców uczestniczących w programach zapewniających swobodny przepływ danych (np. Tarcza Prywatności UE-USA) lub do państw uznanych za bezpieczne przez Komisję Europejską.

Państwa prawa

Mogą Państwo w dowolnym momencie wykonać prawa przysługujące Państwu zgodnie z art. 15-22 RODO, w tym prawo do uzyskania informacji o tym czy przetwarzamy Państwa danych, weryfikacji ich treści, pochodzenia, dokładności, lokalizacji (w tym Państw Trzecich, w których mogą się znajdować), żądania udostępnienia kopii, żądania sprostowania i – zgodnie z obowiązującym prawem – ograniczenia przetwarzania danych, a także – zgodnie z obowiązującym prawem – uzyskania ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprzez przesłanie danego żądania w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany powyżej lub na adres e-mail dpo.poland@berlin-chemie.com

Poza tym mogą Państwo przedstawić wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych, jeżeli uznali je Państwo za nieodpowiednie, na piśmie pocztą elektroniczną na adres IOD dpo.poland@berlin-chemie.com ; mogą Państwo również złożyć skargę do organów ds. ochrony danych np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.


WYSZUKIWANIE