Lewe menu

Polityka prywatności

Wstęp

BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. („Spółka”) bardzo poważnie traktuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się ją chronić w najlepszy dostępny jej sposób. Spółka może przetwarzać dane osobowe użytkownika, kiedy odwiedzi on stronę www.berlin-chemie.pl („Witryna” lub „Strona”) lub korzysta z usług dostępnych na Stronie. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa, jakie działania Spółka podejmuje, przetwarzając dane osobowe użytkownika za pośrednictwem Witryny, oraz powiązane z tym procesem zobowiązania Spółki.

W każdym przypadku wymaganym Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. („Ustawa o ochronie danych osobowych”) użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W przypadku podawania przez użytkownika danych osobowych strony trzeciej, musi on uprzednio podjąć działania, aby zapewnić, że ujawnienie takich danych Spółce (oraz w konsekwencji ich przetwarzanie w celach określonych w stosownym zastrzeżeniu poufności) jest zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym prawem, np. użytkownik może mieć prawo przekazać dane osobowe strony trzeciej wyłącznie po uprzednim poinformowaniu zainteresowanej strony i uzyskaniu od niej zgody na przekazanie danych.

Administrator danych

Administratorem danych jest BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7 B, 02-677 Warszawa.

Rodzaje przetwarzanych danych

Samo odwiedzenie Witryny nie wiąże się zazwyczaj z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem danych nawigacyjnych oraz plików cookies, o których mowa poniżej. Użytkownik może ponadto dobrowolnie przekazać Spółce dane osobowe, kiedy korzysta z pewnych funkcjonalności Witryny lub korzysta z pewnych usług dostępnych na Stronie.

Dane nawigacyjne i pliki cookies

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika na Witrynie ograniczone jest do tzw. danych nawigacyjnych. Są to dane przesłane do Witryny, konieczne do działania systemów komputerowych kierujących Witryną oraz internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to np. adresy IP lub nazwy domen komputera wykorzystywanego do korzystania z Witryny oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym wykorzystywanym do połączenia się z Witryną. Spółka gromadzi takie i inne dane (np. informację o liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na Witrynie) dla celów statystycznych i w sposób anonimowy, aby monitorować funkcjonowanie Witryny i poprawić jej wydajność. Dane te nie są gromadzone w celu powiązania ich z innymi informacjami dotyczącymi użytkowników Strony lub ustalenia tożsamości użytkownika; ze względu na charakter tych danych informacje mogą pozwolić na ustalenie tożsamości użytkownika poprzez ich przetwarzanie i powiązanie z innymi danymi będącymi w posiadaniu stron trzecich. Z tego powodu natychmiast po ich przetworzeniu dane nawigacyjne są pozbawiane elementów pozwalających na ustalenie tożsamości i mogą zostać odzyskane przez Spółkę wyłącznie po to, aby ustalić odpowiedzialność w przypadku przestępstwa cybernetycznego popełnionego na szkodę Witryny lub za jej pośrednictwem. Niezależnie od powyższego dane nawigacyjne, o których mowa powyżej, przechowywane są przez ograniczony okres czasu zgodnie z obowiązującym prawem.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony, użytkownik zgadza się na stosowanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Pliki cookies to małe pliki zapisywane na twardym dysku komputera. Strona wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookies oraz stałe pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies to tymczasowe informacje, które wykorzystywane są w celu ułatwienia korzystania ze Strony, w wewnętrznych celach bezpieczeństwa oraz administrowania systemem. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie nie zawierają informacji o użytkownikach; tego rodzaju pliki cookies są zapisywane tymczasowo i są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

Stałe pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres czasu (od jednej godziny do jednego roku). Spółka wykorzystuje tego rodzaju pliki cookies wyłącznie w celu zapamiętania języka wybranego przez użytkownika oraz przesłania informacji statystycznych do systemu Google Analytics, dzięki któremu Spółka może analizować dostęp/wizyty na Witrynie w celach statystycznych. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych, a informacje o nich gromadzone są w sposób zbiorczy. Wykorzystując oba rodzaje plików cookies (odpowiednio stały plik cookie i plik sesyjny, który jest usuwany, kiedy użytkownik zamknie przeglądarkę), Google Analytics zapamiętuje również czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty w Witrynie.

Pliki cookies wykorzystywane na Stronie nie gromadzą informacji o użytkownikach Strony; użytkownik może zdecydować się zablokować pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

W części „Pomoc” znajdującej się na pasku narzędzi w większości przeglądarek dostępne są informacje, w jaki sposób można zablokować pliki cookies, web beacons i inne technologie śledzące, jak również uzyskać informacje z przeglądarki o obecności takich technologii i możliwości ich zablokowania.

Blokowanie plików cookies może jednak ograniczyć możliwości korzystania ze Strony i nie pozwolić użytkownikowi w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności i usług dostępnych na Stronie.

Spółka nie ma dostępu ani nie kontroluje plików cookies, obrazów web beacons ani innych technologii śledzących stosowanych na witrynach stron trzecich, do których użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem Witryny; Spółka nie ma dostępu ani nie kontroluje treści lub dokumentów, które publikowane są na tych witrynach lub za ich pośrednictwem uzyskiwane; Spółka nie ma dostępu ani nie kontroluje sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika, co do których Spółka wyraźnie zrzekła się odpowiedzialności. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na witrynach stron trzecich, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem Strony, aby znać warunki przetwarzania swoich danych osobowych. Rozumie się, że niniejszą Polityka prywatności stosuje się wyłącznie do Witryny, zgodnie z definicją podaną powyżej.

Zachowanie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez systemy komputerowe, które są własnością Spółki i są zarządzane przez Spółkę lub zewnętrznych dostawców usług technicznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Dostęp do danych osobowych” poniżej. Dane przetwarzane są wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym pracowników wyznaczonych do wykonywania nadzwyczajnych działań konserwacyjnych.

Cele i sposoby przetwarzania danych

Spółka może przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach: zarządzania wiadomościami dla użytkownika (w tym powiadomieniami o wydarzeniach związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii), zarządzania prośbami użytkownika o podanie informacji, itp.

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i profilami bezpieczeństwa i poufności danych oraz zasadami uczciwego i zgodnego z prawem przetwarzania danych.

Dane przechowywane są wyłącznie przez taki okres, jaki jest niezbędny do osiągnięcia konkretnego celu, w jakim zostały zgromadzone.

Bezpieczeństwo i jakość danych osobowych

Spółka zobowiązuje się chronić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i obowiązującym prawem w celu zapobieżenia utracie danych, sprzecznego z prawem wykorzystania danych lub nieuprawionego do nich dostępu.

Spółka zastosowała odpowiednie środki techniczne, takie jak wielorakie zaawansowane technologie bezpieczeństwa oraz procedury, aby chronić dane przed ich modyfikacją, utratą i nieupoważnionym dostępem: dane osobowe użytkownika w rzeczywistości przechowywane są na serwerach znajdujących się w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie i objętych kontrolą. Ponadto systemy informatyczne i programy komputerowe wykorzystywane przez Spółkę są ustawione w taki sposób, aby minimalizować wykorzystanie danych osobowych i/lub danych umożliwiających ustalenie tożsamości. Dane przetwarzane są wyłącznie w jak najmniejszym stopniu i wyłącznie w celu osiągnięcia konkretnego celu, w jakim zostały zgromadzone. Użytkownik może pomóc Spółce aktualizować swoje dane osobowe i/lub zapewnić, że są one poprawne, przekazując jej informacje o swoim adresie, kwalifikacjach, dane kontaktowe, itp.

Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych użytkownika będą mieli wyłącznie pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych w Spółce. W ramach swoich obowiązków pracownicy ci mogą mieć potrzebę przetwarzania danych, aby realizować prośby użytkownika. Dane mogą być ujawnione innym pracownikom Spółki oraz innym spółkom z grupy Menarini w tym A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, w takim samych celach, jak wskazane powyżej i/lub w celach administracyjnych.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane stronom trzecim, w tym osobom fizycznym lub prawnym, oraz nie będą rozpowszechniane w żaden inny sposób.

Podanie danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych oznaczonych gwiazdką [*]jest niezbędne, aby Spółka mogłą przetwarzać zapytania otrzymane za pośrednictwem Strony (np. prośby o podanie informacji i/lub materiałów) lub skontaktować się z użytkownikiem w odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie. Jeżeli użytkownik nie poda tych danych, Spółka nie będzie miała możliwości świadczyć usług, o które prosi użytkownik. Podanie innych danych nieoznaczonych gwiazdką jest opcjonalne: niepodanie ich przez użytkownika nie będzie miało żadnego rzeczywistego znaczenia.

Korzystanie z praw użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z praw przysługujących mu na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych; obejmuje to prawo otrzymania potwierdzenia posiadania danych osobowych użytkownika przez Spółkę, prawo wglądu do ich treści, sprawdzenia źródła i rzetelności swoich danych osobowych i/lub złożenie prośby o aktualizację, usunięcie swoich danych osobowych i/lub usunięcie z nich elementów pozwalających na ustalenie tożsamości, jeżeli dane będą przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem, jak również prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach zgodnych z prawem.

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem danych pisząc na adres e-mail ( Kontakt External Link ) lub adres pocztowy ( BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7 B, 02-677 Warszawa), aby otrzymać informację o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Spółkę, skorzystać z przysługujących mu na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych praw dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także otrzymać aktualną listę podmiotów mających dostęp do danych osobowych użytkownika.


WYSZUKIWANIE